Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, în Titlul XIV, Cap. III - Organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România, Secțiunea a 6-a intitulată "Răspunderea disciplinară", prevede:

"Art. 613
Farmacistul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor și regulamentelor profesionale, a Codului deontologic al farmacistului și a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Farmaciștilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Farmaciștilor din România, precum și pentru orice fapte săvârșite în legatură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea și prestigiul profesiei sau ale Colegiului Farmaciștilor din România.

Art. 614
(1) În cazurile prevăzute la art. 613, plângerea împotriva unui farmacist se depune la colegiul al carui membru este.
(2) Biroul consiliului, în baza anchetei disciplinare efectuate de către departamentul de jurisdicție profesională, poate decide:
a) respingerea plângerii ca vădit nefondată;
b) solicitarea completării anchetei disciplinare;
c) dispunerea trimiterii dosarului disciplinar la comisia de disciplină.
(3) Împotriva deciziei de respingere a plângerii persoana care a făcut plângerea poate depune contestație la colegiul a cărui decizie se contestă. Aceasta se soluționează de către Biroul executiv al Consiliului național.

Art. 615
(1) În cadrul fiecărui colegiu teritorial se organizează și funcționează o comisie de disciplină, constituită din 3 membri, independentă de conducerea colegiului, care judecă abaterile disciplinare săvârșite de farmaciștii cuprinși în acel colegiu.
(2) În cadrul Colegiului Farmaciștilor din România se organizează și funcționează Comisia superioară de disciplină.
(3) Procedura judecării abaterilor este prevazută în Statutul Colegiului Farmaciștilor din România, cu respectarea principiului egalității, a dreptului de apărare, precum și a principiului contradictorialității".

Pentru mai multe informații, puteți consulta mai jos:
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Adunării Generale Naționale nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciștilor din România și a Codului Deontologic al farmacistului