Prezentul act a fost preluat din Programul ”Legis”
 
DECIZIE nr. 4 din 13 iulie 2004
privind acordarea certificatului de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania
EMITENT: COLEGIUL FARMACISTILOR DIN ROMANIA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 21 octombrie 2004
Data Intrarii in vigoare: 21 Octombrie 2004

-------------------------------------------------------------------------
În temeiul art. 12, 26 şi 52 din Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România,
 
Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România decide:
 
ART. 1
(1) Profesia de farmacist pe teritoriul României se exercită de către farmaciştii posesori ai certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România.
(2) Modelul certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România este prevăzut în anexa la prezenta decizie.
ART. 2
Certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România se acordă farmaciştilor care, făcând cerere expresă în acest sens, îndeplinesc următoarele condiţii:
1. deţin un titlu oficial de calificare în farmacie, în sensul art. 2 alin. (2) din Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România;
2. nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege;
3. sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de farmacist;
4. nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obţinut diploma de licenţă în ultimii 5 ani;
5. au achitat taxa de înscriere în Colegiul Farmaciştilor din România.
ART. 3
Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 2 şi emiterea certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România se fac în baza următoarelor documente:
1. cerere de înscriere;
2. titlul de calificare în profesia de farmacist;
3. dovada exercitării profesiei de farmacist în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul;
4. cazier judiciar;
5. certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;
6. declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate şi faptul că la absolvirea facultăţii a depus jurământul;
7. copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
8. chitanţă privind achitarea taxei de înscriere în Colegiul Farmaciştilor din România.
ART. 4
(1) După verificarea îndeplinirii condiţiilor legale, preşedintele colegiului teritorial va solicita în scris Colegiului Farmaciştilor din România emiterea certificatului de membru.
(2) În adresa de emitere a certificatului se vor menţiona:
a) numele şi prenumele solicitantului;
b) facultatea şi anul absolvirii;
c) îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.
ART. 5
Certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România se va emite de către Colegiul Farmaciştilor din România şi va fi transmis colegiului teritorial care, sub semnătură de primire, îl va remite solicitantului.
ART. 6
(1) Autorizaţiile de liberă practică emise de Ministerul Sănătăţii în temeiul Legii nr. 81/1997 privind exercitarea profesiei de farmacist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România se echivalează cu certificatul de membru emis în condiţiile Legii nr. 305/2004.
(2) În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, titularii autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt obligaţi să le preschimbe în certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România.
ART. 7
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Colegiului Farmaciştilor din România,
Dumitru Lupuliasa
Bucureşti, 13 iulie 2004.
Nr. 4.
 
ANEXĂ
 
NOTA C.T.C.E. PIATRA NEAMT
--------------------------
Model - Certificatul de Membru al Colegiului Farmacistilor din Romania, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 967 din 21 octombrie 2004, pagina 14. (a se vedea imaginea asociata)
---------